Mobilno oglašavanje
Za korištenje usluge potrebno je da se prijavite.
Prijava
Zaboravili ste šifru? Registrujte se!
Uslovi prijave
Uslovi za prijavu u bazu korisnika BH Telecoma u svrhu korištenja pogodnosti putem mobilnog oglašavanja

1. Predmet uslova registracije
(1) Ovim uslovima utvrđuju se prava i obaveze BH Telecoma i Korisnika u vezi sa prijavom Korisnika za korištenje pogodnosti usluge Mobilno oglašavanje, koje kreira i čije korištenje omogućuje Oglašivač na osnovu zaključenog Ugovora sa BH Telecomom, putem telekomunikacionih platformi iznajmljenih od BH Telecoma (u daljem tekstu: Uslovi).
(2) Ovi Uslovi odnose se samo na Korisnike koji su se prijavili u bazu korisnika BH Telecoma, u svrhu korištenja pogodnosti putem mobilnog oglašavanja. BH Telecom ne snosi odgovornost niti odgovara za bilo koji vid štete koji može nastati iz pravnog odnosa ili komunikacije između Oglašivača i trećih lica, odnosno korisnika, koji su saglasnost za isporuku reklamnog sadržaja dali Oglašivaču direktno. BH Telecom ne preuzima odgovornost niti u slučaju ako Oglašivač isporuči reklamni sadržaj bez pristanka ili u suprotnosti sa sadržajem pristanka navedenih trećih lica odnosno korisnika.

2. Definicije
(1) Usluga - sa stanovišta Korisnika pogodnosti putem mobilnog oglašavanja podrazumijeva primanje obavještenja i reklamnog sadržaja Oglašivača preko raspoložive mrežne infrastrukture BH Telecoma i odgovarajućih mobilnih kanala, u cilju da se Korisniku promovišu pogodnosti za kupovinu i/ili korištenje usluga ili proizvoda Oglašivača, prema samostalno unaprijed odabranim preferencijama i interesovanjima Korisnika.
(2) Oglašivač - pravno lice registrovano u Bosni i Hercegovini (oglašivač ili marketinška agencija) koje na temelju ugovora zaključenog sa BH Telecomom pruža Uslugu Korisnicima BH Telecoma.
(3) Korisnik - pretplatnik/korisnik mobilne mreže BH Telecoma koji se putem jednog od raspoloživih kanala (web portal BH Telecoma, SMS, USSD, Kontakt centar, prodajna mjesta BH Telecoma) prijavio u bazu korisnika u svrhu korištenja Usluge.
(4) Baza korisnika usluge Mobilno oglašavanje BH Telecoma - baza Korisnika BH Telecoma (pretplatnika/korisnika mobilne mreže BH Telecoma), koji su svojom prijavom dali saglasnost BH Telecomu da im se isporučuje reklamni sadržaj BH Telecoma i Oglašivača.

3. Prijava korisnika
(1) U cilju korištenja Usluge, u Bazu korisnika usluge Mobilno oglašavanje BH Telecoma mogu se prijaviti svi pretplatnici/korisnici mobilnih priključaka BH Telecoma.
(2) Korisnik garantuje da su podaci uneseni prilikom prijave u bazu korisnika tačni, te BH Telecom ne snosi odgovornost ukoliko usljed nemogućnosti ispravne identifikacije, Korisnik ne bude mogao ostvariti pogodnosti po osnovu korištenja Usluge.
(3) Korisnik u svakom trenutku tokom korištenja Usluge ima mogućnost bez ikakve dodatne obaveze ili troška promijeniti prvobitno unesene podatke o svojim interesovanjima i to putem web portala BH Telecoma, Kontakt centra BH Telecoma i prodajnih mjesta BH Telecoma. Nakon treće uzastopne izmjene podataka, Korisnik će narednu izmjenu moći izvršiti po isteku perioda od mjesec dana.
(4) Korisnik u svakom trenutku tokom korištenja Usluge ima mogućnost bez ikakve dodatne obaveze ili troška odjaviti se iz Baze korisnika usluge Mobilno oglašavanje BH Telecoma, i to putem web portala BH Telecoma, SMS, USSD, Kontakt centra BH Telecoma i prodajnih mjesta BH Telecoma. BH Telecom se obavezuje da neće isporučivati servis za one Korisnike koju su povukli svoju saglasnost za isporuku reklamnog sadržaja BH Telecoma i Oglašivača.

4. Zaštita korisnika
(1) BH Telecom se obavezuje da će sve podatke navedene u prijavi Korisnika čuvati u strogoj tajnosti, poštujući pozitivne propise o zaštiti ličnih podataka, te da iste neće ustupati trećim licima, čak niti ukoliko Korisnik prestane koristiti Uslugu
(2) BH Telecom će podatke dobivene od Korisnika obrađivati samo za vlastite potrebe u cilju realizacije Usluge, grupisanjem Korisnika prema njihovim ličnim preferencijama i interesovanjima, pri čemu će Oglašivaču omogućiti samo informaciju o broju Korisnika sa određenim preferencijama u cilju regularne distribucije reklamnog sadržaja, ali uvijek i zagarantovano bez uvida u lične podatke, broj telefona ili odabrane preferencije Korisnika.
(3) BH Telecom i Oglašivač su, u okviru granica svoje odgovornosti prilikom realizacije Usluge, obavezni poštivati sve primjenjive pozitivne propise kojima se normira oblast zaštite potrošača u BiH, zaštite autorskih i drugih srodnih prava, prava vlasništva i zaštita ličnih podataka, uvažavajući profesionalne i opšte prihvaćene vrijednosne, etičke i estetske standarde, opće prihvaćene standarde pristojnosti i uljudnosti, zaštite maloljetnika, zaštite privatnosti, kao i etničke, kulturne i vjerske razlike
(4) BH Telecom garantuje da će sve saglasnosti Korisnika, kao i podatke pribavljene u komunikaciji sa Korisnikom tokom korištenja Usluge, koristiti samo u svrhu pružanja Usluge, te ih neće koristiti za bilo koju drugu svrhu. Korištenje Usluge od strane Korisnika se neće zloupotrijebiti u svrhu prikupljanja baze podataka o Korisnicima, koja nije u vezi sa korištenjem Usluge za koju je korisnik prijavom dao saglasnost.
(5) BH Telecom garantuje da reklamni sadržaj/kampanja koji distribuira Oglašivač neće pozivati na vjersku, nacionalnu ili rasnu netrpeljivost, biti uvredljiv, vulgaran, sadržavati prijetnju bilo koje vrste; generisati i podsticati lančane cirkulacije poruka sa ciljem pribavljanja bilo kakve koristi inicijatoru; sadržavati računarske viruse, crve, računarske kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računarskog programa ili bilo koje računarske i druge opreme.
(6) BH Telecom garantuje da reklamni sadržaj/kampanja namijenjen starosnoj grupi mlađoj od 18 godina, kao i oglasni materijal, neće sadržavati ništa što bi moglo ozbiljno štetiti fizičkom, psihičkom ili moralnom razvoju djece, ili na bilo koji način iskoristiti i/ili zlostavljati dijete zbog njegove naivnosti, da će obezbijediti da kreiranje i oglašavanja reklamnog sadržaja bude usklađeno sa pozitivnim zakonskim propisima iz oblasti zaštite prava djece, te da reklamni sadržaj/kampanja namijenjen djeci bude takav da ga roditelj/skrbnik može smatrati prihvatljivim za dobnu skupinu djeteta.

5. Odgovornosti
(1) Korisnik je dužan da se prije korištenja servisa Oglašivača upozna sa uslovima koji su utvrđeni od strane Oglašivača, te BH Telecom ne snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati kao posljedica nepoznavanja/nepoštivanja uslova korištenja servisa Oglašivača.
(2) Odnosi sa Korisnicima u vezi sa realizacijom reklamne kampanje odnosno korištenjem benefita i pogodnosti koje proizilaze iz njihovog sadržaja, kao i ukupna organizacija i funkcionisanje kampanje, isključiva su obaveza i odgovornost Oglašivača, te BH Telecom ne snosi nikakve troškove i odgovornost s tim u vezi. Oglašivač je na osnovu ugovora sa BH Telecomom dužan osigurati servis podnošenja reklamacija Korisnika u vezi sa kampanjom/aktivnošću koja se provodi korištenjem Usluge, putem telefona, e-mail-a i pismenim putem.
(3) Korisnik je dužan odgovorno koristiti Usluge u skladu sa načelima savjesnosti i poštenja i pravilima etike.
(4) Korisnik je dužan obavijestiti BH Telecom čim posumnja u moguću zloupotrebu i/Ili eventualne nepravilnosti u pružanju Usluge od strane Oglašivača.
(5) BH Telecom ne odgovara za kvalitet reklamnog sadržaja dostavljenog od strane Oglašivača, te je isključivo odgovoran za infrastrukturnu podršku u pružanju Usluge, odnosno za funkcioniranje Usluge u tehničko-tehnološkom smislu, na način da će obezbjeđivati visoki kvalitet usluga i visoku dostupnost i funkcionalnost sistema BH Telecoma preko kojih se realizira Usluga.
(6) BH Telecom ne snosi odgovornost za štetu Korisniku ili trećim licima koja može nastati usljed više sile, nepredviđenih ili iznenadnih prekida rada mreže, prekida rada mreže u cilju hitnih ili najavljenih otklanjanja kvarova, održavanja i nadogradnje.
(7) BH Telecom ne snosi nikakvu odgovornost za isporuku reklamnog sadržaja Korisniku ukoliko je Korisnik isključen/nedostupan duže od 24 sata, i/ili ako njegova terminalna oprema (mobilni telefon ili drugi uređaj koji ima funkcionalnost primanja i slanja SMS/MMS poruka) nije u mogućnosti da primi SMS/MMS, Wap push poruku ili da nije u mogućnosti koristiti funkcionalnosti WAP push poruka, kao i USSD kodova.

6. Kanali i troškovi oglašavanja
(1) Korisnici mogu biti kontaktirani od strane Oglašivača i/ili BH Telecoma putem slijedećih kanala oglašavanja: Messaging (SMS/MMS), Wap push Messaging, USSD Anketa i LBS Messaging.
(2) Korisniku će biti omogućena pogodnost primanja obavještenja i reklamnog sadržaja Oglašivača u odnosu na njegovu trenutnu lokaciju, što podrazumijeva kontaktiranje korisničkog moblinog uređaja kada se nalazi u neposrednoj blizini akcije/promocije.
(3) Troškovi nastali primanjem reklamnog sadržaja ili eventualnim slanjem povratne poruke od strane Korisnika padaju na teret Oglašivača, te se neće tarifirati Korisniku. Korisniku će biti naplaćen generisani saobraćaj u skladu sa Cjenovnikom BH Telecoma, samo u slučaju ako Korisnik aktivira opciju „click to call“, posjeti web stranicu Oglašivača, te generiše saobraćaj u roaming zoni u smislu slanja povratne poruke i pregleda reklamnog sadržaja klikom na isporučeni link.
(4) Pretplatnik/Oglašivač je dužan upozoriti Korisnika o dodatnom trošku koji može nastati korištenjem servisa Oglašivača u zemlji i inostranstvu